top of page

“Публічні слухання відбудуться 15 січня 2019 року об 11:00 /Public hearings will be on the January 15th, 2019 at 11 AM.”

Protocol of the Public Hearings can be found under "Documents"

Sustainability / Сталий розвиток
Building communities / Формування громад
A Local Growth Asset / Актив Місцевого Зростання

TIU Canada is a trusted steward of valuable resources. Guided by our values we deliver economic prosperity, improved social well-being and a healthy environment for today and tomorrow 

ТІУ Канада є довіреним розпорядником цінних ресурсів. Керуючись нашими цінностями ми сприяємо економічному процвітанню, покращенню суспільного добробуту та здоровому навколишньому середовищу для сьогодення та завтрашнього майбутнього.

We are committed to sharing information to build and maintain long-term mutually beneficial relationships with our stakeholders

Ask us about our collaborations with Mykolayiv. 

 

Ми прагнемо до обміну інформацією задля створення та підтримки довгострокових взаємовигідних відносин із зацікавленими сторонами . Запитайте нас про наше співробітництво з Миколаєвом

Vita Solar Plant is a world-class asset and a potential growth engine for TIU Canada Ltd. Mykolayiv has some of the best economics in the world for renewable energy. 

Віта Солар сонячний завод є активом світового класу, та потенційною рушійною силою для ТІУ Канада. Миколаїв має одну з кращих економік в світі для розвитку  відновлювальної енергетики.

COME AND VISIT US
ПРИЇДЬТЕ ТА ВІДВІДАЙТЕ НАС

TIU Canada is proud to be a part of the Mykolayiv Business Community. We encourage a collaborative approach to the responsible development of natural resources. 

​ТІУ Канада пишається бути частиною Миколаївської Бізнес Громади. Ми заохочуємо до колективного підходу у відповідальному розвитку природних ресурсів.

 

We love helping promote education, community living and social responsibility in our communities. We are happy to host school groups, education tours and encourage learning about solar power in the Oblast 

 

Ми любимо допомагати просувати освіту, громадське життя та соціальну відповідальність в Ваших Громадах. Ми раді прийняти шкільні групи, навчальні тури та заохотити до навчання про сонячну потужність в Регіоні.

Solar Energy is Natural and Important
Сонячна Енергія є Природною та Важливою

Solar Power does not make chemicals, pollution or noise. Our panels collect solar energy, just like crops in the field and we create electricity to heat homes, make light for your business and power your electronic devices

 

Сонячна Енергія не створює хімічні речовини, забруднення чи шум. Наші панелі збирають сонячну енергію, так само як сільськогосподарські культури в полі, та ми виробляємо електроенергію для обігріву домів, робимо світло для Вашого бізнесу та енергію для Ваших електронних приладів.

We are the first solar project in Nikopol and one of the largest foreign investments into Nikopol in 65 years. We are proud to be a part of your community and we hope to be here for the next 30 years.

 

Ми перший сонячний проект в Нікополі та одна з найбільших іноземних інвестицій в Нікополі за останні 65 років. Ми пишаємося бути частиною Вашої громади та сподіваємось бути тут наступні 30 років.

If the sun shines, we are making electricity for you. We do not make noise, pollution or cause damage to the local environment

Якщо сонце сяє, ми виробляємо електроенергію для Вас. Ми не виробляємо шум, забруднення чи причину для нанесення пошкоджень навколишньому середовищу.

More electricity means better power grid stability and cheaper prices for you

Більше електроенергії означає більш стабільну роботу електромережі та дешевшу ціну для Вас

More electricity means more jobs and opportunity for Ukraine. This is good. 

Більше електроенергії означає більше роботи та можливостей для України. Це добре.

Corporate Information To Contact us
Корпоративна інформація для зв’язку з нами

REDACTED BY NDSC REQUEST

  • REDACTED

bottom of page